Yanjun Ji, Xi Chen, Ilia Polian, and Yue Ban,

arXiv:2310.09826 (2023)