Ruoqian Xu, Jialiang Tang, Pranav Chandarana, Koushik Paul, Xusheng Xu, Manhong Yung, and Xi Chen,

Phys. Rev. Research 6, 013147 (2024)