Wei Wang, Yue Ban, and Xi Chen

Opt. Lett. 48, 4472-4475 (2023)